Prohlášení o systému certifikace

Vedení CO prohlašuje, že se při procesu certifikace řídí normou respektive ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 rozpracovanou v postupech CO a dalšími normativními dokumenty v návaznosti na druh certifikace. Každý partner CO DQS Cert s.r.o. (veřejnost, orgány státní správy,…) má právo kdykoliv na vyžádání obdržet kopie následujících dokumentů a to bez ohledu na to, zdali je již při přípravě smluvního vztahu obdržel:

  • Rozsah akreditace CO
  • Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace
  • Podmínky používání certifikátu a certifikačních značek
  • Postup certifikačního řízení
  • Postup dozoru a opakovaného posouzení
  • Postup identifikace a verifikace signálu o zneužití certifikátu
  • Práva a povinnosti žadatelů o certifikaci a certifikovaných organizací
  • Postupy při vyřizování stížností, námitek, odvolání a sporů
  • Prohlášení systému certifikace
  • Ceník služeb CO

Dodržování striktní nestrannosti při veškerých činnostech, maximální objektivita podložená relevantními důkazy a průběžná analýza informací za účelem eliminace možného střetu zájmů jsou základní pilíře udržující a posilující důvěru zákazníků i dalších zúčastněných stran v serióznost certifikačních orgánů i celé společnosti DQS Cert s.r.o. Vedení se zavazuje podniknout veškeré kroky k dosažení nestrannosti procesu certifikace.

V Praze dne 15. 1. 2020                                                      Ing. Petr Kocourek

                                                                                                                Vedoucí CO