Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) dle ISO 45001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví – osvědčený způsob snižování rizika, zvýšení produktivity.

Správa bezpečnosti a ochrany zdraví nemusí být komplikovaná, nákladná nebo časově náročná. Ve skutečnosti je to jednodušší, než si myslíte. Certifikace podle mezinárodního standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukazuje, že organizace zvážila, jak bude identifikovat, řídit a kontrolovat zdravotní a bezpečnostní rizika.

Bez ohledu na velikost nebo typ organizace, nejlepší systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví používají společný přístup založený na důkladném pochopení specifických rizik, kterým organizace denně čelí.

Skutečně účinný systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti vytváří a udržuje kulturu bezpečnosti, která proniká celou organizací. Postoj a chování řídících pracovníků a pracovníků musí vést k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí, jinak systém nebude mít požadované výsledky.

Norma ČSN ISO 45001:2018 je navržena tak, aby byla použitelná pro všechny organizace. Svojí strukturou doplňuje standardy ČSN EN ISO 9001:2016 a řady ČSN EN ISO 14001:2016, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení.

Norma ČSN ISO 45001:2018 se od struktury norem ČSN ISO 9001:2016 a řady ČSN EN ISO 14001:2016 odlišuje v oblastech, které se týkají OMEZOVÁNÍ RIZIK.

Jedná se třífázovou proceduru zahrnující:

  • identifikaci nebezpečí
  • omezení rizika
  • hodnocení rizika

Legislativa i tato specifikace zdůrazňují požadavky na zavedení opatření, které všude, kde je to možné, omezí, odstraní, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují.
V případech , kde to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Postup certifikace ISO 45001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikačního auditu. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (dokumentace klienta).