Certifikace systému environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001

Norma ISO 14001 stanovuje požadavky na management životního prostředí a je určena výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání.

Norma ISO 14001 klade důraz na dodržování zákonných požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí. Základním požadavkem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Jde o identifikaci všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí a nalezení vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životní prostředí.

Certifikace systému managementu dle normy ISO 14001 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem.

Kritéria pro správné fungování systému environmentálního managementu popisuje norma:

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem pro její použití

Využívá se při certifikaci k auditování schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění legislativních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu. V ČSN EN ISO 14001 jsou definovány požadavky na systém environmentálního řízení, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami:
ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám
V ČSN ISO 14004 je uveden návod zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace a širší rozsah systému environmentálního řízení, než poskytuje ČSN EN ISO 14001:2016

Postup certifikace ISO 14001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikačního auditu. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (dokumentace klienta).