Certifikace systému managementu kvality (QMS) dle ISO 9001

Normu ISO 9001 vytvořila Mezinárodní Organizace pro Standardizaci – International Organization for Standardization (ISO) s cílem zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality.

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

Norma ISO 9001 patří mezi nejznámější a nejvyužívanější celosvětově uznávané standardy.  Doporučujeme její certifikaci v organizaci libovolné velikosti a odvětví zabývající se výrobou či poskytováním služeb.

Kritéria pro správné fungování systému managementu kvality popisuje kmenová norma:

ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky na systém ( ed. 2)

Využívá se při certifikaci pro auditování schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality. V normě ISO 9001 jsou definovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky

Tato norma je doplněna dalšími pomocnými normami :

ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základy, zásady a slovník

V tomto standardu jsou uvedeny základy a zásady systému managementu kvality a terminologie systému managementu kvality
Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému managementu jakosti a jejich vzájemných vazeb. Dále tato norma popisuje metodologii stanovení definic jakosti.

ČSN EN ISO 9004:2019 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti

Ve standardu ČSN EN ISO 9004:2019 je uveden návod na zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.
Využívá se při snaze vrcholové vedení překročit požadavky ISO 9001 a neustálého zvyšování výkonnosti organizace.

Postup certifikace ISO 9001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikačního auditu. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (dokumentace klienta).